Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka prywatności

Regulamin

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ USŁUGOWĄ BEATY LIPECKIEJ-PŁOCHARSKIEJ

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług FIRMY USŁUGOWEJ BEATY LIPECKIEJ-PŁOCHARSKIEJ, zwanej dalej Usługodawcą.

Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do zajęć odbywających się w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie ćwiczeń lub korzystanie z dostępnych maszyn i urządzeń oznacza pełną akceptację regulaminu.

 

2. Zakres usług klubu

FIRMA USŁUGOWA BEATY LIPECKIEJ-PŁOCHARSKIEJ świadczy usługi rekreacyjno-sportowe.

 

3. Uczestnictwo w zajęciach

 1. Zajęcia sportowe i rekreacyjne prowadzone są zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie www.ruszsiezbeti.pl
 2. Podstawą do korzystania z zajęć jest posiadanie aktualnego karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty oraz zapisanie się na wybrane treningi lub zajęcia poprzez stronę www.RuszSiezBeti.pl. Opłata za korzystanie z zajęć jest pobierana przed korzystaniem z usług.
 3. Karnety są imienne. Nie mogą być przekazywane osobom trzecim i może korzystać z nich tylko osoba, której dane widnieją na karnecie.
 4. Opłata za karnet nie podlega zwrotowi.
 5. Karnety na zajęcia w Malborku są ważne 1 miesiąc od dnia zakupu karnetu bądź obowiązują od dnia ustalonego z personelem klubu.
 6. Osoby, które zapiszą się na zajęcia z kodem aktualnego karnetu mają pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach. Pozostałe osoby według kolejności zgłoszeń. 
 7. Każdy z klientów przed wejściem ma obowiązek okazania wykupionego karnetu lub wykupionej wejściówki.
 8. W przypadku stwierdzenia braku opłaty za zajęcia, bądź upłynięciu czasu ważności karnetu, uprawniającego do udziału w zajęciach, Personel ma prawo odmówić skorzystania z usług, aż do chwili potwierdzenia dokonania wpłaty.
 9. Potwierdzeniem miejsca na zajęciach jest otrzymanie wiadomości SMS od Usługodawcy w dniu zapisania się na trening oraz w dniu zapisanego treningu.
 10. Zajęcia trwają 50-55 minut.
 11. Osoby, które posiadają karnet i nie powiadomią (nie wypiszą się) o swojej nieobecności Personel do godz.12:00 w dniu planowanego treningu/usługi rollmasażu muszą uiścić opłatę za trening lub zostanie ona odliczona z karnetu.  
 12. Z usług mogą korzystać osoby od 4roku życia. Osoby niepełnoletnie (które nie ukończyły 18 roku życia) moga korzystać z usług za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę personelu klient ma obowiązek pokazać dokument potwierdzający tożsamość i wiek)
 13. Osoby poniżej 10 roku życia ponoszą opłatę w wysokości 10,00 zł za trening.
 14. Osoba, dokonująca zakupu biletu wstępu lub karnetu na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osoby niepełnoletniej, tym samym potwierdza, że: a) jest osobą upoważnioną do zapisania osoby niepełnoletniej na zajęcia b) wyraża zgodę na podejmowanie przez personel, w przypadku nieobecności opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, decyzji co do działań, które należy podjąć, w sytuacjach związanych z zagrożeniem zdrowia i życia osoby niepełnoletniej biorącej udział w zajęciach.
 15. Osoby korzystające z usług oświadczają, że nie mają przeciwskazań zdrowotnych do brania udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych (dotyczy zarówno osób pełnoletnich i niepełnoletnich) oraz korzystania z urządzeń i maszyn udostępnianych przez Usługodawcę i wykonują je na własną odpowiedzialność.
 16. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i uzyskać jego akceptację.
 17. Maksymalna waga uczestnika nie może przekraczać 90 kg w treningu na trampolinach
 18. Trening może być odwołany z powodu niskiej frekwencji (minimum 8 osób na zajęciach) bądź niedyspozycyji Instruktora. Nie ma to jednak wpływu na okres ważności karnetu.
 19. Wszystkie treningi poza siedzibą firmy Usługodawcy podlegają zapisom tego regulaminu, a w razie modyfikacji uczestnicy otrzymają o tym informację na organizowanych zajęciach.

 

 4. Korzystanie z usług

Przed rozpoczęciem korzystania z maszyn i urządzeń należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy niezwłocznie zgłosić personelowi. Rozpoczęcie korzystania z maszyn i urządzeń można rozpocząć dopiero po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia lub poinstruowaniu ze strony personelu.

Zabrania się korzystania z maszyn i urządzeń uszkodzonych lub niesprawnych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z dostępnych maszyn i urządzeń oraz nieprawidłowe wykonywanie ćwiczeń oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym niestarannie wykonaną rozgrzewkę oraz stretching na koniec treningu.

Osoby korzystające z dostępnych maszyn i urządzeń ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie i/lub swoich podopiecznych zniszczenia i szkody.

Uczestnicy usług zobowiązani są do unikania zachowań mogących w jakiejkolwiek mierze zakłócić korzystanie z udostępnionej infrastruktury i pomieszczeń przez innyh uczestników i personel.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do:

 • przestrzegania czystości i ogólnie przyjętych norm kultury osobistej i dobrego zachowania
 • przechowywania wnoszonych przez siebie przedmiotów w udostępnionym do tego miejscu
 • zapoznania się i przestrzegania zasad dotyczących prawidłowego korzystania z maszyn i urządzeń
 • przestrzegania godzin rozpoczęcia zajęć grupowych
 • odłożenia sprzętu po każdym ćwiczeniu na wyznaczone miejsce
 • noszenia podczas ćwiczeń odpowiedniego obuwia i stroju sportowego
 • przynoszenia na zajęcia osobistego ręcznika, który umieszczać należy na częściach stycznych używanego podczas ćwiczeń sprzętu
 • nie wnoszenia na teren pojemników szklanych i otwartych naczyń z napojami
 • podporządkowania się wszystkim regulacjom obowiązującym w Firmie Usługowej Beaty Lipeckiej-Płocharskiej i poleceniom personelu i instruktorow

Na terenie prowadzonych zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.

 

5. Sprawy organizacyjne

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zgubienie dokumentów, pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów.
 2. W przypadku zniszczenia trampoliny JUMP w wyniku nieodpowiedniego korzystania, klient ponosi opłatę w wysokości 1000 zł
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć, zapisów, a także zmiany Instruktora, o czym nie musi uprzednio informować.
 4. Usługodawca zastrzego sobie możliwość zmiany godzin zajęć w okresach wakacyjnych, świątecznych lub na czas remontu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez konieczności informowania klientów. Aktualny regulamin znajduje się na stronie internetowej www.RuszSiezBeti.pl

6. Prawo do wizerunku

 1. Na zajęciach mogą być wykonywane zdjęcia i nagrywane filmy dla celów informacyjnych oraz promocyjnych i marketingowych.
 2. Zdjęcia i filmy zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby Usługodawcy i mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Ruszsiezbeti.pl, facebook: Rusz się z Beti, Istagram: rusz_sie_z_beti oraz w drukowanych materiałach reklamowych i informacyjnych.
 3. W przypadku utrwalenia wizerunku osoby w materiałach wskazanych powyżej, personel zapyta o zgodę na jego wykorzystywanie. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę muszą wyrazić opiekunowie. Jeśli zgoda zostanie wyrażona, wówczas ww. osoba jest zobowiązana do potwierdzenia tego na piśmie. Udzielenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne nie uprawnia do otrzymania wynagrodzenia.

7. Postanowienia końcowe

 1. Uwagi dotyczące pracy pracowników mogą być składane ustnie bądź w formie pisemnej na ręce Usługodawcy oraz drogą elektroniczną na adres biuro@ruszsiezbeti.pl
 2. Usługodawca oraz personel mogą odmówić wstępu na teren prowadzonych zajęć osobom, których zachowanie bądź ubiór są niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Wszystkie przedmioty wydane przez Firmę Usługową Beaty Lipeckiej-Płocharskiej mogą być używane przez jego uczestników w określonym czasie - na czas trwania treningu lub zajęć, ale nie dłużej i zawsze pozostają własnością Usługodawcy.
 4. Wszelkie sytuacje, których nie obejmuje niniejszy regulamin, będą zawsze rozwiązywane mając na uwadze w pierwszej kolejności wspólne dobre uczestników.
 5. W sprawach nieokreślonych w tym Regulaminie rozstrzyga Usługodawca.

 

 

Polityka prywatności serwisu internetowego www.ruszsiezbeti.pl

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych /RODO/ czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 - art. 14 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.ruszsiezbeti.pl oraz podczas przyjmowania zapisów na zajęcia sportowo-rekreacyjne za pośrednictwem innych mediów – drogą mailową, telefoniczną lub osobiście.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem serwisu internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Firma Usługowa Beata Lipecka-Płocharska z siedzibą w Malborku, ul. Stanisława Mikołajczyka 12, 82-200 Malbork, NIP: 5792206782.
 2. Dostęp do danych mają tylko upoważnieni pracownicy firmy.
 3. Dane osobowe uczestników są zbierane w momencie:
 4. a) zapisywania się na zajęcia sportowo-rekreacyjne lub usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.ruszsiezbeti.pl
 5. b) subskrypcji mailingów informacyjnych i promocyjnych. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 6. c) wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w postaci wiadomości SMS. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 7. d) korzystania z usługi formularza kontaktowego na stronie internetowej. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

 

Rodzaj oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe tj. imię, nazwisko, numer telefonu i adres email przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży biletów i karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne jako niezbędne do wykonania ww. umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 2. Dane osobowe tj. adres e-mail oraz numer telefonu przetwarzane będą w celu otrzymywania od administratora drogą e-mailową lub SMS-ową informacji związanych z działaniami marketingowymi, promocyjnymi itp. (m. in. powiadamianie drogą e-mailową o promocjach, konkursach, nowościach, specjalnych wydarzeniach) na podstawie zgody tj. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 3. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
 4. W wyjątkowych sytuacjach może zajść konieczność przekazania danych osobowych, aby wypełnić postanowienia sądów oraz stosować się do postanowień innych instytucji państwowych.
 5. Podane dane osobowe zebrane w celu realizacji umowy sprzedaży biletu i karnetu na zajęcia sportowe i rekreacyjne będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych.
 6. Podane dane osobowe zebrane w celu otrzymywania od administratora drogą e-mailową lub SMS’ową informacji związanych z działaniami marketingowymi, promocyjnymi itp. (m. in. powiadamianie drogą e-mailową o promocjach, konkursach, nowościach, specjalnych wydarzeniach) przetwarzane będą do czasu wycofania Pani/Pana zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie można skierować na adres e- mail: biuro@ruszsiezbeti.pl lub pisemnie na adres Firma Usługowa Beata Lipecka-Płocharska, ul. Nowowiejskiego 48, 82-200 Malbork.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku sprzedaży biletów i karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne jest niezbędne do zawarcia umowy.

 

Pliki cookies

 

 1. Na stronie www.ruszsiezbeti.pl stosowane są pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dzięki nim witryna jest dostosowywana do indywidualnych preferencji użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza zgodę na wykorzystanie cookies w Pani/Pana urządzeniu.
 2. Pliki "cookies" są małymi plikami tekstowymi, które pozwalają rejestrować aktywność użytkownika online. Mają za zadanie ułatwić poruszanie się po stronie, ponieważ dzięki rozpoznaniu użytkownika wyświetlają witrynę dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Wyłączenie plików „cookies” może spowodować ograniczenie dostępu do niektórych funkcji serwisu lub nieprawidłowe działanie strony.
 3. W trakcie korzystania ze strony internetowej istnieje możliwość pobierania dodatkowych informacji o użytkowniku, tj.: informacje z plików cookies, historia otwieralności, typ systemu operacyjnego, czas korzystania ze strony, rodzaj przeglądarki, nazwa domeny, adres IP użytkownika lub dostawcy Internetu.
 4. W trakcie korzystania ze strony internetowej mogą być gromadzone dane nawigacyjne, dotyczące linków i odnośników, w które użytkownik kliknął, lub innych czynnościach podejmowanych na naszej stronie internetowej, w celu świadczenia usług dopasowanych do Użytkownika.
 5. Przekazanie danych osobowych Firmie Usługowej Beata Lipecka-Płocharska jest dobrowolne i związane jest z pełnym dostępem do świadczonych usług. Brak podania niezbędnych danych w określonych miejscach formularzy na stronie internetowej może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych przez Firmę Usługową Beata Lipecka-Płocharska.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, w celu realizacji usługi. W przypadku danych przetwarzanych dla celów marketingowych – do czasu wyrażania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

Zapisz się na zajęcia 

Czekamy właśnie na Ciebie

 

Przejdź do formularza