Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka prywatności

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług FIRMY USŁUGOWEJ BEATY LIPECKIEJ-PŁOCHARSKIEJ, zwanej dalej Usługodawcą.

Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do zajęć odbywających się w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem; rozpoczęcie ćwiczeń oznacza pełną jego akceptację

 

2. Zakres usług klubu

FIRMA USŁUGOWA BEATY LIPECKIEJ-PŁOCHARSKIEJ świadczy usługi rekreacyjno-sportowe.

 

3. Uczestnictwo w zajęciach

 1. Podstawą do korzystania z zajęć jest posiadanie aktualnego karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty. Opłata za korzystanie z zajęć jest pobierana przed korzystaniem z usług.
 2. Opłata za karnet nie podlega zwrotowi.
 3. Karnety są imienne.
 4. Karnety na zajęcia JUMP są ważne 6 tygodni od dnia zapisu łącznie z niedzielami i świętami, niezależnie od częstotliwości odbytych treningów.
 5. Karnety na zajęcia Fitness są ważne 1 miesiąc od dnia zakupu karnetu.
 6. Każdy z klientów przed wejściem ma obowiązek okazania wykupionego karnetu lub wykupionej wejściówki.
 7. W przypadku stwierdzenia braku opłaty za zajęcia, bądź upłynięciu czasu ważności karnetu, uprawniającego do udziału w zajęciach, Instruktorzy odmówią okazicielowi skorzystania z usług, aż do chwili potwierdzenia dokonania wpłaty.
 8. Potwierdzeniem przybycia na zajęcia JUMP jest otrzymanie wiadomości SMS od Usługodawcy.
 9. Zajęcia JUMP trwają 50 minut.
 10. Zajęcia Fitness trwają 60 minut.
 11. Osoby, które zapisały się na trening JUMP i 3-krotnie bez powiadomienia nie przyszły na trening zostają automatycznie usunięte z listy.
 12. Z usług korzystać mogą osoby od4 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą ćwiczyć tylko pod nadzorem opiekuna.
 13. Osoby do 10 roku życia – opłata w wysokości 10,00 zł.
 14. Z oferty Usługodawcy mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych i na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 15. Maksymalna waga uczestnika nie może przekraczać 90 kg – Trening na trampolinach
 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 17. Trening może być odwołany bez podania przyczyny.

 

 4. Korzystanie z usług

Uczestnicy usług zobowiązani są do unikania zachowań mogących w jakiejkolwiek mierze zakłócić korzystanie z infrastruktury udostępnionych do tego pomieszczeń przez jego innych członków, a w szczególności:

 • przestrzegania czystości i ogólnie przyjętych norm kultury osobistej i dobrego zachowania
 • przechowywania wnoszonych przez siebie przedmiotów w udostępnionym do tego miejscu
 • zapoznania się i przestrzegania zasad dotyczących prawidłowego korzystania z urządzeń
 • przestrzegania godzin rozpoczęcia zajęć grupowych
 • odłożenia sprzętu po każdym ćwiczeniu na swoje miejsce
 • noszenia podczas ćwiczeń odpowiedniego obuwia i stroju sportowego
 • noszenia na zajęcia osobistego ręcznika, który umieszczać należy na częściach stycznych używanego podczas ćwiczeń sprzętu
 • nie wnoszenia na teren zajęć szklanych i otwartych naczyń z napojami
 • podporządkowania się regulacjom w Firmie Usługowej Beaty Lipeckiej-Płocharskiej i poleceniom personelu i instruktorek
 • na terenie prowadzonych zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.

 

5. Sprawy organizacyjne

 1. Za utratę dokumentów, pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów Usługodawca nie odpowiada
 2. W przypadku zniszczenia trampoliny JUMP w wyniku nieodpowiedniego korzystania, klient ponosi opłatę w wysokości 1000 zł
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w tym niestarannie wykonaną rozgrzewkę oraz stretching na koniec treningu.
 4. Uczestnicy będą ponosić odpowiedzialność finansową i cywilną za szkody wyrządzone na terenie prowadzonych zajęć. Odpowiedzialność za osoby poniżej 18 roku życia ponoszą opiekunowie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć, zapisów, a także zmiany prowadzącego, o czym nie musi uprzednio informować.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez konieczności informowania klientów.
 7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia zajęć.
 8. Firma Usługowa Beata Lipecka-Płocharska jest administratorem pozyskanych danych. Dane te będą wykorzystywane w celach informacyjnych oraz marketingowych.

6. Prawo do wizerunku

 1. Na zajęciach mogą być wykonywane zdjęcia i nagrywane filmy dla celów informacyjnych oraz promocyjnych. Zdjęcia i filmy zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby klubu i mogą być umieszczone na stronie internetowej Ruszsiezbeti.pl, facebook: Rusz się z Beti oraz w drukowanych materiałach reklamowych i informacyjnych.
 2. W przypadku utrwalenia w materiałach wskazanych w pkt 1 powyżej wizerunku użytkownika Instruktor zapyta go o zgodę na ich wykorzystanie w sposób wskazany powyżej. W przypadku wyrażenia zgody, użytkownik będzie zobowiązany do potwierdzenia swojej woli na piśmie. Użytkownik w takim przypadku nie będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia.

 

7. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany godzin zajęć w okresach wakacyjnych, świątecznych lub na czas remontu.
 2. Uwagi dotyczące pracy pracowników mogą być składane ustnie bądź w formie pisemnej na ręce Usługodawcy oraz drogą elektroniczną na adres biuro@ruszsiezbeti.pl
 3. Usługodawca oraz pracownicy mogą odmówić wstępu na teren prowadzonych zajęć osobom, których zachowanie bądź ubiór są niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Wszystkie rzeczy wydane przez Firmę Usługową Beaty Lipeckiej-Płocharskiej mogą być używane przez jego uczestników, ale pozostają własnością Usługodawcy.
 5. Wszelkie sytuacje, nie określone niniejszym regulaminem, będą zawsze rozwiązywane mając na uwadze w pierwszej kolejności wspólne dobre uczestników zajęć.
 6. W sprawach nieokreślonych w tym Regulaminie rozstrzyga Usługodawca.

8. Rodo

 1.  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Firma Usługowa Beata Lipecka-Płocharska, Mikołajczyka 12, 82-200 Malbork do celów marketingowych (informowanie o odbywających się treningach, planowanych wydarzeniach itp), zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016., poz. 922, ze zm.)
 2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Firma Usługowa Beata Lipecka-Płocharska, Mikołajczyka 12, 82-200 Malbork informacji handlowych drogą elektroniczną / GSM / SMS (informowanie o odbywających się treningach, planowanych wydarzeniach itp) zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017., poz. 1219, ze zm.)
 3. Wyrażam zgodę na używanie przeze mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Firma Usługowa Beata Lipecka-Płocharska, Mikołajczyka 12, 82-200 Malbork zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004r. Prawo telekomunikacje (t.j. Dz. U. z 2016., poz. 1589, ze zm.)

Zapisz się na zajęcia 

Czekamy właśnie na Ciebie

 

Przejdź do formularza