Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka prywatności

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług FIRMY USŁUGOWEJ BEATY LIPECKIEJ-PŁOCHARSKIEJ, zwanej dalej Usługodawcą.

Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do zajęć odbywających się w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem; rozpoczęcie ćwiczeń oznacza pełną jego akceptację

 

2. Zakres usług klubu

FIRMA USŁUGOWA BEATY LIPECKIEJ-PŁOCHARSKIEJ świadczy usługi rekreacyjno-sportowe.

 

3. Uczestnictwo w zajęciach

 1. Podstawą do korzystania z zajęć jest posiadanie aktualnego karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty. Opłata za korzystanie z zajęć jest pobierana przed korzystaniem z usług.
 2. Opłata za karnet nie podlega zwrotowi.
 3. Karnety są imienne.
 4. Karnety na zajęcia JUMP w Dzierzgoniu są ważne 6 tygodni od dnia zapisu łącznie z niedzielami i świętami, niezależnie od częstotliwości odbytych treningów.
 5. Karnety na zajęcia w Malborku są ważne 1 miesiąc od dnia zakupu karnetu bądź od dnia ustalenia z naszymi pracownikami pierwszej wizyty.
 6. Każdy z klientów przed wejściem ma obowiązek okazania wykupionego karnetu lub wykupionej wejściówki.
 7. W przypadku stwierdzenia braku opłaty za zajęcia, bądź upłynięciu czasu ważności karnetu, uprawniającego do udziału w zajęciach, Instruktorzy odmówią okazicielowi skorzystania z usług, aż do chwili potwierdzenia dokonania wpłaty.
 8. Potwierdzeniem miejsca na zajęcia jest otrzymanie wiadomości SMS od Usługodawcy w dniu zapisania się na trening .
 9. Zajęcia trwają 50 minut.
 10. Osoby, które zapisały się na trening i 3-krotnie bez powiadomienia nie przyszły na trening zostają automatycznie usunięte z listy.
 11. Z usług korzystać mogą osoby od 4 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą ćwiczyć tylko za zgodą opiekuna.
 12. Osoby do 10 roku życia ponoszą opłatę w wysokości 10,00 zł.
 13. Z oferty Usługodawcy mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych. Uczestnicy przychodzą na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 14. Maksymalna waga uczestnika nie może przekraczać 90 kg w Treningu na trampolinach
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 16. Trening może być odwołany z powodu niskiej frekwencji (minimum 8 osób na zajęciach) bądź niedyspozycyji Instruktora. Nie ma to jednak wpływu na czas ważności karnetu.

 

 4. Korzystanie z usług

Uczestnicy usług zobowiązani są do unikania zachowań mogących w jakiejkolwiek mierze zakłócić korzystanie z infrastruktury udostępnionych do tego pomieszczeń przez jego innych członków, a w szczególności:

 • przestrzegania czystości i ogólnie przyjętych norm kultury osobistej i dobrego zachowania
 • przechowywania wnoszonych przez siebie przedmiotów w udostępnionym do tego miejscu
 • zapoznania się i przestrzegania zasad dotyczących prawidłowego korzystania z urządzeń
 • przestrzegania godzin rozpoczęcia zajęć grupowych
 • odłożenia sprzętu po każdym ćwiczeniu na swoje miejsce
 • noszenia podczas ćwiczeń odpowiedniego obuwia i stroju sportowego
 • noszenia na zajęcia osobistego ręcznika, który umieszczać należy na częściach stycznych używanego podczas ćwiczeń sprzętu
 • nie wnoszenia na teren zajęć szklanych i otwartych naczyń z napojami
 • podporządkowania się regulacjom w Firmie Usługowej Beaty Lipeckiej-Płocharskiej i poleceniom personelu i instruktorek
 • na terenie prowadzonych zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.

 

5. Sprawy organizacyjne

 1. Za utratę dokumentów, pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów Usługodawca nie odpowiada
 2. W przypadku zniszczenia trampoliny JUMP w wyniku nieodpowiedniego korzystania, klient ponosi opłatę w wysokości 1000 zł
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w tym niestarannie wykonaną rozgrzewkę oraz stretching na koniec treningu.
 4. Uczestnicy będą ponosić odpowiedzialność finansową i cywilną za szkody wyrządzone na terenie prowadzonych zajęć. Odpowiedzialność za osoby poniżej 18 roku życia ponoszą opiekunowie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć, zapisów, a także zmiany prowadzącego, o czym nie musi uprzednio informować.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez konieczności informowania klientów.
 7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia zajęć.
 8. Firma Usługowa Beata Lipecka-Płocharska jest administratorem pozyskanych danych. Dane te będą wykorzystywane w celach informacyjnych oraz marketingowych.

6. Prawo do wizerunku

 1. Na zajęciach mogą być wykonywane zdjęcia i nagrywane filmy dla celów informacyjnych oraz promocyjnych. Zdjęcia i filmy zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby klubu i mogą być umieszczone na stronie internetowej Ruszsiezbeti.pl, facebook: Rusz się z Beti oraz w drukowanych materiałach reklamowych i informacyjnych.
 2. W przypadku utrwalenia w materiałach wskazanych w pkt 1 powyżej wizerunku użytkownika Instruktor zapyta go o zgodę na ich wykorzystanie w sposób wskazany powyżej. W przypadku wyrażenia zgody, użytkownik będzie zobowiązany do potwierdzenia swojej woli na piśmie. Użytkownik w takim przypadku nie będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia.

 

7. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany godzin zajęć w okresach wakacyjnych, świątecznych lub na czas remontu.
 2. Uwagi dotyczące pracy pracowników mogą być składane ustnie bądź w formie pisemnej na ręce Usługodawcy oraz drogą elektroniczną na adres biuro@ruszsiezbeti.pl
 3. Usługodawca oraz pracownicy mogą odmówić wstępu na teren prowadzonych zajęć osobom, których zachowanie bądź ubiór są niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Wszystkie rzeczy wydane przez Firmę Usługową Beaty Lipeckiej-Płocharskiej mogą być używane przez jego uczestników, ale pozostają własnością Usługodawcy.
 5. Wszelkie sytuacje, nie określone niniejszym regulaminem, będą zawsze rozwiązywane mając na uwadze w pierwszej kolejności wspólne dobre uczestników zajęć.
 6. W sprawach nieokreślonych w tym Regulaminie rozstrzyga Usługodawca.

8. Rodo

 1.  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Firma Usługowa Beata Lipecka-Płocharska, Mikołajczyka 12, 82-200 Malbork do celów marketingowych (informowanie o odbywających się treningach, planowanych wydarzeniach itp), zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016., poz. 922, ze zm.)
 2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Firma Usługowa Beata Lipecka-Płocharska, Mikołajczyka 12, 82-200 Malbork informacji handlowych drogą elektroniczną / GSM / SMS (informowanie o odbywających się treningach, planowanych wydarzeniach itp) zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017., poz. 1219, ze zm.)
 3. Wyrażam zgodę na używanie przeze mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Firma Usługowa Beata Lipecka-Płocharska, Mikołajczyka 12, 82-200 Malbork zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004r. Prawo telekomunikacje (t.j. Dz. U. z 2016., poz. 1589, ze zm.)

Zapisz się na zajęcia 

Czekamy właśnie na Ciebie

 

Przejdź do formularza