POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności MAH SP. Z O.O.

Definicje

1. Administrator – MAH SP. Z O.O. Firma z siedzibą w Malborku, ul. Nowowiejskiego 48, 82-200 Malbork, NIP: 579-227-73-45, KRS: 0000882034.

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zasady przetwarzania danych przez Administratora

1. Administrator w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm); rzetelnie i uczciwie (rzetelność); w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność); jedynie w zakresie, jaki jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania danych (minimalizacja i adekwatność);a przechowuje je jedynie przez okres przydatności do celów, do których zostały zebrane, zapewniając przy tym odpowiednie bezpieczeństwo danych i ich usuwanie po tym okresie.

Zakres i cele gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

1. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z usług świadczonych przez Administratora

2. Dane osobowe Klientów Administratora przetwarzane są na potrzeby wykonania usług świadczonych przez MAH SP. Z O.O. takich jak świadczenie usług fitness, sportowych i rekreacyjnych, dostawa zamówionych informacji o usługach oraz wszystkie czynności poprzedzające ww. takie jak odpowiedź na zapytanie dotyczące oferty.

3. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora – mailingi promocyjne, newslettery, mailingi informacyjne, wiadomości SMS.

4. Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Administrator zaprzestanie przetwarzać dane Klienta, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są w takim wypadku nadrzędne lub dane Klienta będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Klient ma prawo także dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Z prawa do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu oraz innych wyżej wymienionych Klient może skorzystać wysyłając maila na adres biuro@ruszsiezbeti.pl.

8. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klienta zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przechowywanie danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, jakim jest korzystanie z usług świadczonych przez Firmę MAH SP. Z O.O. W przypadku danych przetwarzanych dla celów marketingowych – do czasu wyrażania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych przez Klienta

2. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy jest to niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

3. Po upływie okresu przechowywania danych Administrator dokona ich usunięcia.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, TikTok). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

Komunikacja za pośrednictwem poczty i e-mail

Dane osobowe zawarte w korespondencji tradycyjnej lub e-mail kierowanej do Administratora są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

Komunikacja telefoniczna

Administrator może żądać podania danych osobowych w wypadku kontaktu telefonicznego o ile jest to niezbędne do obsługi sprawy, której ten dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami Administratora.

Pliki cookies

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez badanie ruchu na stronie. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) głównie poprzez pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Narzędzie Google Analytics służy również kierowaniu do użytkowników reklamy behawioralnej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć: Google – Prywatność i warunki.

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki na stronie internetowej.